Centrumkwaliteit voor De Kraanvogel

Centrumkwaliteit voor De Kraanvogel

Dynamisch transformeren

Aan de noordzijde van het station in Wijchen op een steenworp afstand van het centrum is de gemeente Wijchen voornemens om het verouderde bedrijventerrein De Kraanvogel om te vormen tot een dynamisch woongebied. OASE heeft voor deze transformatie de ontwikkelstrategie omschreven.

Het gaat om een gefaseerde ontwikkeling. Het bedrijfsterrein bestaat uit een schaakveld van losse kleine en grotere eigenaren. Het ene plot is direct voor ontwikkeling beschikbaar het andere kan eigenlijk nog jaren mee. Net als in een oud stadscentrum zal deze buurt door de jaren heen transformeren. De ontwikkelstrategie geeft aan binnen welke richtlijnen we deze transformatie kunnen sturen en welke aanpassingen we nu al moeten doen om straks een levendige goed functionerende wijk te hebben.

In de toekomst is Kraanvogel een aantrekkelijke, levendige buurt pal naast het centrum van Wijchen. Er leven jongeren, starters en kennis-werkers in compacte studio’s en rijwoningen. Senioren wonen in levensloopbestendige appartementen en voor (samengestelde) gezinnen zijn er grotere stadswoningen. De straten zijn klimaatbestendig en groen, auto’s zijn er weinig te zien. Mensen fietsen en wandelen richting het station, ouderen rusten er even uit onder de bomen terwijl ze hun kleinkinderen zien spelen op straat. Steeds zijn er onverwachte ontmoetingen.

In de plint van de gebouwen is ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven. In de oude boerderij zit een restaurant met een eigen brouwerij.

OASE heeft het centrum van Wijchen als inspiratie genomen middels het principe van het centrumblok. Hieruit volgen richtlijnen voor dichtheid, schaal, typologie, mengen van functies als wonen, zorg, winkels en werkplekken. De gevel vormt de grens tussen openbaar-privaat met oog voor het zachte stad principe: goede relatie binnen-buiten, posities van deuren en ramen, bruikbare openbare ruimte met een netwerk van paden, straten en lanen die verbonden zijn met lange lijnen uit de stad.

Binnen het netwerk van paden zijn bouwkavels die tot ca. 60 % bebouwd mogen worden, 40% is tuin op maaiveld. Door slimme stapeling is de tuinruimte te vergroten.

Bepalend voor de Kraanvogel zijn een viertal lange lijnen met elk een eigen karakter en korrelgrootte:

– De Hoefseweg is ruim en groen van opzet en nabij de Kraanvogel met kenmerkende boerderijen. Bebouwing staat van de weg af en geeft deze weg een ruime opzet.

– De Kruisbergse weg is een knikkende interne wijkontsluiting met gerende groene ruimtes met Moeraseiken. Langs de weg een strak ritme van bedrijfspanden en woningen, tweelaags/drielaags in relatie met de overzijde.

– De Zomertaling als recente structuur gelegen langs het spoor. Een eenduidige, oplopende wand die werkt als geluidsbarriëre met naar het spoor een losse boomstructuur.-De Kraanvogelstraat vormt samen met de Groene Loper

– Zomertaling de Groene Hartlijn van de woonbuurt.

Transformatie binnenstedelijk bedrijfsterrein tot wonen l ca 140 woningen in fase 1 en 2 l Ontwikkelstrategie | Stedenbouwkundige studie | Wijchen | in opdracht van Wijchen in samenwerking met Pouderoyen Compagnons en StadsKwadraat

Thomaskerk, Zeist

Thomaskerk, Zeist

Wederopbouw kerk wordt plek om te wonen

In opdracht van Maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder wordt de wederopbouwkerk Thomaskerk, ontworpen door de architect Duintjer, getransformeerd tot woningen. Het gaat hier om een bungalowkerk; een eenvoudige kerk met een rechthoekige plattegrond en een breed overstekend plat dak. De heldere geometrische vorm en de heldere kolommenstructuur is een mooie basis voor de transformatie tot woningen.

De kerk ligt op een markant punt in de buurt De Hoge Dennen en is onderdeel van de wijk Kerckebosch te Zeist. De directe omgeving wordt gevormd door lommerrijke straten waarlangs villa’s in het groen liggen verscholen. De kerk is met zijn platte dak en alzijdige vormgeving een bijzonderheid binnen de stedelijke structuur.

De basis van de kerk is de kerkzaal. Een volume met grote open gevels die veel licht binnenlaten en die van buitenaf het geloof zichtbaar maakt. De kerkzaal ligt als het ware los in de stedelijke structuur. Naast de kerkzaal is er het entree gebouw met de daarbij behorende functies. Deze laagbouw sluit aan op de rooilijnen in het stedelijk netwerk van de aanliggende straten. Symbolisch gezien sluit het hier letterlijk aan bij het aardse leven. Door een gang lopend richting de zaal laat je je dagelijkse beslommeringen achter om je tot god te wenden.

Hierbij ontstaan twee belangrijke uitgangspunten voor de inpassing van de woningen in de kerk en de transformatie van de buitenruimte. Het gebouwde deel voegt zich naar de rooilijnen en speelt in op de afwijkingen. De buitenruimte behoudt het zicht op de kerk als middelpunt van de wijk.

Ook na de transformatie blijft het gebouw als markant punt in de wijk behouden. De omliggende tuin is gemeenschappelijk en kent geen hekwerken en private afscherming van eigendommen. Het ontwerp is geïnspireerd op de functionalistische vorm van de gevel. Binnen het patroon zijn ruimtes open gehouden voor ontmoeting.   In een van die ruimtes staat de oude liturgische tafel. Opnieuw een plek waar men samenkomt.

Elke woning krijgt een terras direct gekoppeld aan de woning en met een vrije toegang tot de collectieve tuin.

Opdrachtgever: Maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder BV

3D beelden: Zes x Zes Visuele Communicatie BV

De vrienden van de Tuun

De vrienden van de Tuun

OASE Stedenbouw landschap 3de in Tender Marserf Texel

Marserf

Buurtskap de Tuunen speelt in op veranderende verwachtingen in de leefomgeving, met een groeiende vraag naar saamhorigheid waarbij er niet alleen samen gewoond wordt, maar ook samen geleefd.

De bewoners geven bij de gerealiseerde woningen zelf vorm aan hun buurt door het beheren van de buitenruimte en andere voorzieningen.

Met de betrokken groep enthousiaste Texelaars die graag in dit Buurtskap wil wonen hebben we in verschillende bijeenkomsten gesproken over gezamenlijke energievoorziening, de gezamenlijke ruimtes, de situering van de woningen, het parkeren, de groene kraag rondom het erf en het materiaal van de woningen.

Het Marserf is een écht Texels erf. Tot stand gekomen met echte texelaars. Inzichten van deze eilanders hebben invloed gehad op de keuzes die we gemaakt hebben. Het erf is hierdoor niet zómaar een verzameling gebouwen. Er is al vóór de bouw een gemeenschapsgevoel gecreëerd onder de potentiële toekomstige bewoners. Een duidelijk antwoord op de vraag vanuit de gemeente Texel om een bijdrage te leveren aan de gemeenschapszin en sociale duurzaamheid van Den Burg!

Architect; Maathuis

Stedenbouw landschap; OASE stedenbouw landschap

Ontwikkelcombinatie; Visie-R vastgoedontwikkeling, Maatschappelijk ontwikkelaar Steenvlinder

Energie concept; Gertjan de Joode

in samenwerking met bewoners van Texel

Birckhoeve 15/17

Birckhoeve 15/17

Verantwoord leven tussen stad en land

Boerderijcomplex Birkhoven 15/17 word een overgangsgebied tussen de stedelijke en landelijke omgeving. Een scharnierpunt tussen stad en land. Een blijvend agro-ecologische bestemming, zodat de openheid en het groen gegarandeerd is.

Niet (zoals nu) rommelig, naar binnen gekeerd en verouderd. Wel in harmonie met de omliggende wijken en de groene uitloopgebieden. Inclusief kleinschalige economische functies die passen bij een volledig biologische stadsboerderij. Er is ruimte voor zeven huishoudens die liefst werk en wonen combineren. De initiatiefnemers hebben een goed voorbeeld van toekomstbestendig wonen voor ogen, met een kleine ecologische footprint en sociale cohesie die positief uitstraalt naar de omgeving.

Het erf vormt het hart van deze kleine gemeenschap. De voordeuren sluiten hierop aan. Altijd met een kleine private zone aansluitend op het gedeelde erf. Het erf is tevens de overgang naar het paarden gedeelte. Hier ontstaat een paddock waar paarden in hun natuurlijke habitat kunnen leven.

De bewoners hebben een gedeelde passie. Dieren, buitenleven en paarden. In de stallen is de mogelijkheid om een eigen paard te stallen.

Opdrachtgever; Marnix Norder, eigenaar van de Birckhoeve 15/17

Klooster Pannesheide Kerkrade

Klooster Pannesheide Kerkrade

In opdracht van maatschappelijk gedreven ontwikkelaar Steenvlinder heeft OASE een ontwikkelingsvisie gemaakt voor het klooster Pannersheide in Kerkrade. Een prachtig monument dat al jaren leeg staat.

Steenvlinder gelooft dat trotse bewoners de sleutel zijn tot stralende buurten en een gezonde gemeente. Hun droom is om oude gebouwen samen met bewoners een nieuwe toekomst geven.

Zo ook voor het klooster. Het klooster wordt onderverdeeld in units die stuk voor stuk kluswoningen worden voor mensen met een kleine beurs. Op de begane grond komen grondgebonden woningen daarboven appartementen. Een gedeelde tuin beidt voor iedereen ruimte om buiten te zijn.

Kloostertuin

Een kloostertuin is vaak opgebouwd uit verschillende tuinen. We zien vijf belangrijke onderdelen van de kloostertuin terug: hortus contemplationis, oftewel een tuin der beschouwing; de nutstuinen; het kloosterpark; de begraafplaats; het kloosterlandschap. Dit plan vindt zijn inspiratie in de eerste 4 tuinen.

Vanwege de monumentenstatus kunnen we geen balkons aan de appartementen maken. Dat ‘gemis’ wordt echter dubbel en dwars gecompenseerd door de prachtige kloostertuin die bij het complex hoort.

Tuin der beschouwing Kenmerkend voor deze aan de zuidzijde gelegen tuin is dat van oorsprong het klooster er rondom werd georganiseerd. De kloostergang begrensde de tuin. In deze tuin vormt een private strook die aansluit op de woningen op de beganegrond als het ware een kloostergang.

De tuin is een mandelige semi-openbare buitenruimte. Een plek voor ontmoeting, ontspanning, beweging en ook voor licht, veiligheid, overzicht, koelte, schaduw en vruchtbare grond. Voor de nieuwe broeders en zusters én voor de buurt. 

Alle bewoners zijn via de VvE voor 1/24 eigenaar van de tuin. Ze richten deze tuin dus ook met elkaar in – met onze hulp tijdens het ontwikkelproces – en onderhouden hem samen. Daarmee is de tuin des te meer een plek van verbinding.

Steenvinder realiseert een collectieve berging voor fietsen en gezamenlijke tuingereedschappen.

De nutstuinen De nutstuinen voorzien in het levensonderhoud van het klooster. Ze ontbreken dus vrijwel bij geen enkel klooster en liggen vaak binnen de ommuring. De nutstuinen zijn onder te verdelen in verschillende typen tuinen, zoals bijvoorbeeld de (medicinale) kruidentuin, groentetuin of boomgaard.

Een boomgaard om te parkeren Aan de noordzijde tussen bestaande woningen en het klooster denken we aan een boomgaard. Een plek waar fruitbomen groeien en bloeien.

In deze boomgaard is ruimte om te parkeren voor de nieuwe bewoners. Parkeren tussen de bomen op halfverharding, zodat de parkeerplaats niet prominent aanwezig is.

Uit oogpunt van duurzaamheid, betaalbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en verbinding gaan we uit van deelmobiliteit. Met 26 parkeerplaatsen is er ruimte voor 1 eigen auto per huishouden en 2 deelauto’s die de tweede auto vervangt.

De ontsluiting van de parkeerplaats  is nog op verschillende manieren mogelijk en zal met de gemeente en de omgeving worden bepaald.

Het kloosterpark De plek waar vroeger de landerijen begonnen die bij het klooster hoorde. Hier kan gewandeld worden en de natuur beleefd. Het kloosterpark sluit aan op de wens vanuit de omgeving om een park te maken voor algemeen gebruik. Wandelen, spelen, tijd voor reflectie en ontmoeten.

De boomgaard en de tuin der beschouwing liggen in het kloosterpark. Ook de bestaande begraafplaats vindt hier een plek. In haar huidige vorm of als bijvoorbeeld een plek voor reflectie.

Bomen, gras en hagen vormen de basis van de inrichting.

Prijsvraag; Rooftop Heerlen, Green pallet pixel

Prijsvraag; Rooftop Heerlen, Green pallet pixel

GREEN PALLET PIXEL

The centre of Heer­len is situated between the Geleen­beek and the Caumerbeek. Because of the currently stony city Centre our aim is to add natural value to the city by making a visible ecological connection between the two streams. The rooftops will provide this connection!

Our goal is to make Heerlen’s rooftops as green as possible. To achieve that the solu­tion we provide is a simple, sustainable and flexible design: a Low-budget roof garden. A package every rooftopper can buy at Schunck and can be placed on the roof. In this way the event will spread over the city like a drop of ink.

Roof garden package

The base of our design is a reused wooden pallet! We introduce different kinds of op­portunities to transform a pallet into a green garden, a bench, a tiny house, an urban farm or a terrace. The modules can be used in combination or solitary. Everyone can start with 1m2 of garden and together they be-come a widely spread grid over all the roof­tops of Heerlen. Combining options creates roof gardens from stamp to park size. A diversity that fits the image of Heerlen. With elements that are cradle tot cradle.

The starting point is given by transforming the 7 roofs from the competition into green roofs with different functions and to make them accessible for the public. Next to the existing entrances we add an elevator, bridges and a large staircase, all made out of pallets!

In addition, residents and businesses can take the initiative and order roof garden packages for their own roof and thus spread the green roof landscape over the centre of Heerlen.

Ecology

The green modules provide an ecological development, a sponge to collect water and a binder of nitrogen. The basic vegetation provided with the modules fits the potential natural vegetation of the surrounding landscape such as rich false oat-grasslands with herbs and compo­sites such as Oxeye Daisy, Brown Knapweed and rough hawksbeard. The grasses on the roofs form a mosaic of herbs and flowery grassland of oat grass. In contrast with the busy city streets the rooftops are a calm place with stunning views.

Hydrology

Water from the rooftops is collected and stored under the streets. This water is used for irrigation, windmills / solar panels pump the water in rooftop water tanks. Water flows through a system of irrigation tubes. The stored water under the streets is also leaking slowly into the surface contributing the natural flow of seepage water at the valley sides. Water could be used in a grey water circuit.

By making this green roof easy to extend we work towards connections on the local landscape scale. Green Pallet Pixel will restore an ecological connection with the surrounding landscape, work to a durable rainwater circulation and provides a calm and enjoyable green counterpart of the city life!

© beelden studiolp en OASE stedenbouw landschap